Samfunn og ansvar

Etiske retningslinjer, grunnleggende verdier og bedriftskultur:

Åpen og ærlig, være fleksibel og ha evne til omstilling, vilje til å yte service, sette mål, fokusere på gode resultater.

Elverum Energi skal integrere sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interesser.

Bedriften skal utøve samfunnsansvar: Minimere bedriftens negative påvirkning på miljø og samfunn (estetisk, HMS, kvalitet). Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i alle aktiviteter. Få god avkastning på egenkapitalen.

bildet viser et damanlegg
Bildet viser en mann
bildet viser et damanlegg

Miljø og klima

Elverum Energi og Østerdalen Kraftproduksjon forurenser ikke det ytre miljø ut over det som naturlig følger av den type virksomhet og aktivitet som drives og holder seg godt innenfor de krav som myndighetene stiller. Vannkraft er en fornybar energikilde som ikke forurenser det ytre miljø. Det er etablert tiltak for å hindre oljesøl fra kraftstasjoner og transformatoranlegg.

Etiske retningslinjer

Formål
Formålet med det etiske regelverket er å sikre Elverum Energis grunnleggende verdier og at kjennetegn ved vår bedriftskultur gjenspeiles i all virksomhet i konsernet, i behandlingen av kunder, forretningsforbindelser og ansatte og i konsernets adferd for øvrig.
Som forvalter av viktige samfunnsressurser stilles det krav til medarbeidernes holdninger og opptreden.  Den enkelte skal være seg bevisst at han/hun gjennom sitt arbeid og sin adferd bidrar til allmennhetens tillit og holdninger til Elverum Energi.  Dette gjelder også for styremedlemmer i styrene i konsernets selskaper.

Grunnleggende verdier og bedriftskultur 
Selskapet baserer sin virksomhet på følgende grunnverdier, som også kjennetegner vår bedriftskultur ved at:
Vi skal være åpne og ærlige. Vi skal samarbeide og gjøre hverandre gode. Vi skal være fleksible og ha evne til å omstille oss. Vi skal preges av vilje til å yte service innad og utad. Vi skal sette oss mål og fokusere på gode resultater. Våre ledere skal involvere medarbeiderne. Vi skal respektere forskjeller. Vi skal ha en positiv og åpen kultur som gjør at de ansatte tør å ta opp også kritikkverdige forhold.

Kundebehandling og service  
Det skal ytes god service overfor kunder og forretningsforbindelser. Henvendelser skal behandles profesjonelt, vennlig og så raskt som mulig. Opplysninger som gis skal være nyttige, informative, korrekte og pålitelige. Når kunder omtales internt skal det skje på en respektfull og konstruktiv måte. Taushetsplikten skal lojalt overholdes. 

Arbeidsmiljø 
Alle medarbeidere har ansvar for å ivareta et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Ingen arbeidsoppgave skal utføres på en måte som kommer i strid med konsernets regler, herunder regler for helse, miljø og sikkerhet i arbeidet. Alle medarbeidere skal vise hverandre gjensidig respekt og tillit. Ledelsen skal behandle sine ansatte på en redelig måte, og opptre ansvarsfullt i personalsaker og andre saker som berører den enkelte.

Tillit og omdømme 
Alle medarbeidere skal gjennom sin adferd og sitt arbeid fremstå som lojale og tillitvekkende representanter for Elverum Energi. Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i strømnettet og kraftproduksjonen skal vi legge vekt på å hindre negative miljømessige konsekvenser. Den enkelte medarbeider skal ikke behandle eller delta i saker der det kan stilles spørsmål om vedkommendes objektivitet og habilitet. Situasjoner der personlige interesser kan komme i konflikt med Elverum Energis interesser skal unngås. Kjøp av varer og tjenester skal skje på et objektivt og uavhengig grunnlag. Ingen medarbeidere skal bruke sin stilling til personlig vinning. Ingen skal motta gaver eller delta i arrangementer som kan være egnet til å påvirke selskapets eller ens egen objektivitet og uavhengighet. I tvilstilfeller tas dette opp med overordnede. Beløpsgrense for gaver kr. 500.